Mistä syntyy työn merkityksellisyys?

Kun työssäni työympäristöhankkeissa, teemahaastattelujen yhteydessä, kysyn asiakasyritysten työntekijöiltä mitä he arvostavat nykyisessä työssään, saan vastaukseksi: onnistumisen kokemusta, itsenäisyyttä ja vastuullista työtä, hyvää tiimiä, mukavia työkavereita, läsnäoloa, vuorovaikutusta, luottamusta. Asioita, joita koetaan tunneperäisesti ja kukin omalla tavallaan – henkilökohtaisesti. Kun heiltä kysytään parannusehdotuksia, saan vastaukseksi auttamisen kulttuurin kehittämistä, toisen tukemista ja kuuntelemista sekä työn tekemistä näkyväksi. Nyt jos koskaan organisaatiot tarvitsevat työympäristöjen kehittäjiä, joilla on holistinen ote ja kokonaisnäkemys tulevaisuuden työntekijän toiveista sekä strategisista rajapinnoista. Työympäristökehittäjällä tarkoitan niin tilojen (fyysiset ja virtuaaliset) kuin toimintatapojen, johtamistyylin ja organisaatiokulttuurin kehittäjää.

Haluaisin lisätä tähän vielä yhden aspektin – asiakasymmärryksen. Loppuasiakkaan toiveet ja tarpeet ja niissä osallisena oleminen sekä asiakkaiden auttaminen tuo merkitystä työhön ja sitä kautta innostaa ja sitouttaa henkilöstöä yritykseen ja merkityksellisemmän työn tekemiseen. Yrityksissä kerätään asiakastietoa paljonkin erilaisin menetelmin. Hyödynnetäänkö sitä tarpeeksi henkilöstön parissa? Tietävätkö ja tuntevatko työntekijät, jotka eivät ole asiakasrajapinnassa, tarpeeksi hyvin loppuasiakkaan? Hyödynnetäänkö yrityksessänne henkilöä? Onko teidän yrityksessä henkilöä, jonka vastuulla on asiakastiedon analysointi, hyödyntäminen ja jatkotyöstäminen henkilöstön parissa?

Tekesin Co-passion hankkeen Myötäintoa johtamiseen –seminaarissa (9.9.2016) puhuttiin työn imusta ja siihen voimakkaimmin vaikuttavista asioista; hallinnantunne, autonomian kokemus, uuden oppiminen, merkityksen kokeminen, työtehtävien mieluisuus sekä sisäistetty motivaatio. Työn imun tekijät voivat olla riittävä vaihtelevuus työtehtävissä, itsenäisyys ja vaikuttamismahdollisuudet, työtovereilta tai esimieheltä saatu tuki ja arvostus sekä vastuu ja kehittymismahdollisuudet. Mitkä näistä ovat sinulle merkityksellisiä? Voitko sinä itse kehittää näitä seikkoja omassa työssäsi?

Tutkimusten mukaan tulevaisuuden työntekijöille, y-sukupolven edustajille, on erittäin tärkeää, että heihin luotetaan ja että he saavat vastuuta. Esimiehen rooliin toivotaan enemmän coachaaja-henkeä työinnostuksen kasvattajana. Työyhteisön ja rakentavan ilmapiirin merkitys korostuu uuden oppimisen ja kehittymisen rinnalla. Työssä viihtyminen ja työn merkityksellisyys pohjautuvat siis tulevaisuudessa parempaan vuorovaikutukseen. Myötäinto, vuorovaikutustaidot, erilaisissa verkostoissa aktiivisesti toimiminen korostuvat tulevien sukupolvien työnteon tavoissa. Tulevaisuuden menestyvät yritykset panostavatkin hyvään työntekijäkokemukseen kannustaen työntekijöistään sitoutumaan työntekemiseen tehokkaammin. Työntekijäthän tuon tuloksen loppupelissä tekevät!